בפסק דין חשוב מתייחס כבוד בית המשפט לזכאות הכספית של פושט רגל לפיצוי או תגמול בגין נזקי גוף למי שמצוי בהליכי פשיטת רגל. פסק הדין עוסק בסוגיות נוספות לרבות בסוגיית השפעת התגמול בגין נזקי גוף על התשלומים העתיים של פושט הרגל. פסק הדין