ביום 6/9/15 נכנס תיקון 47 לחוק ההוצאה לפועל  המסמיך את הרשם ליתן צו הפטר מהחובות של החייב.

החידוש בתיקון זה הוא בקיומו של פתח לחייבי הוצאה לפועל רבים  ומאפשר להם להגיע למצב שבו נמחקים חובותיהם בהוצאה לפועל ומשמעות הדבר שהחוק פוטר אותם מיתרת החוב שטרם פרעו.

התיקון לחוק מקל  על חייבים שהיקף חובותיהם נמוך יחסית ואשר אין להם נכסים ברי מימוש להיפטר מחובותיהם במסגרת מסלול הפטר אשר הוגדר במסגרת התיקון לחוק. יחד עם זאת מסלול ההפטר אינו בהכרח מסלול מהיר ופשוט והוא דומה במידת מסוימת למסלול הפטר הידוע במסגרת הליכי פשיטת רגל.

מסלול הפטר על פי התיקון לחוק אינו מתאים לחייבים:

 1. שיש להם נכסים.
 2. לחייבים שכלל חובותיהם עולה על 800,000 ₪.
 3. לחייבים שלא הוכרזו חייבים מוגבלים באמצעים.

הפטר על פי התיקון לחוק ההוצאה לפועל לא יינתן במקרים המסייגים מתן הפטר ונושי החייב רשאים להתנגד לבקשת החייב להפטר.

התנאים להפטר

חייב המבקש לקבל הפטר מחובותיו חייב לעמוד בתנאים המצטברים הבאים:

 • החייב הוא חייב מוגבל באמצעים

המבקש צריך להיות חייב שהוכרז חייב מוגבל באמצעים ואשר היה חייב מוגבל באמצעים ב- 4                        השנים שקדמו למועד הגשת בקשתו למתן הפטר.

 • חובות החייב אינם עולים על 800,000 ש"ח

במועד שבו הוגשה בקשת החייב למתן הפטר כלל חובותיו כולל החובות שאינם ברי הפטר אינו              ..  .עולה על סך כולל של 800,000 ש"ח .

 • אין לחייב נכסים

אין לחייב נכסים כמו דירה , רכב וכיוצא בזה .   הכנסה ממשכורת או סוג אחר של הכנסה לה הוא זכאי החייב כמו, למשל, קצבת ביטוח לאומי , קצבת משרד הביטחון וכיוצא בזה אינם נחשבים כנכסים לצורך עניין זה.

 • החייב עומד בצו התשלומים שנקבע לו

המחוקק הקנה לרשמי ההוצאה לפועל בעניין קיום  החייב בתנאי זה שיקול דעת נרחב בקובעו כי אם שוכנע רשם ההוצאה לפועל שהחייב לא עמד בתשלומים באופן סדיר עקב הרעה מוחשית במצבו שאינה מלווה בחוסר תום לב או בנסיבות חריגות אחרות רשאי הוא לקבוע כי החייב עומד בתנאי זה של עמידה בתשלומים.

החייב משלם  ועומד באופן סדיר בתשלומים כפי שנקבעו על ידי רשם ההוצאה לפועל בהכרזת החייב  כחייב מוגבל באמצעים,  וכפי ששונו , ככל ששונו, לאחר מכן,  על פי החלטת רשם ההוצאה לפועל.

 

 • לא הוגשה בקשה למתן צו פשיטת רגל בעניין החייב

כנגד החייב לא תלויה ועומדת בקשה לפשיטת רגל בבית המשפט , כמו כן לא בקשת נושה ולא בקשת החייב עצמו, שהרי זהו ניהול הליכים מקבילים למתן הפטר לחייב.

 • .לא ניתנו צו כינוס , צו פשיטת רגל , צו הפטר או נדחתה בקשת חייב לפשיטת רגל ב- 5 השנים שקדמו לבקשה

 

סייגים למתן הפטר

כמו במסגרת הליכי פשיטת רגל גם במסגרת בקשה להפטר על פי התיקון לחוק ההוצאה לפועל קבע המחוקק סייגים למתן ההפטר ולשם כך החיל את  הוראות סעיף 63 (ב) לפקודת פשיטת הרגל הקובעת מספר מקרים ומצבים שבהם לא יינתן הפטר לחייב כשהעיקריים שבהם:

 • כשהחייב נהג בחוסר תום לב במסגרת ההליך או ניצל לרעה את ההליך.
 • החייב נהג בפזרנות או או באופן נמהר ביצירת חובותיו
 • החייב נהג במרמה או תוך הפרת נאמנות במרמה
 • החייב הוכרז פושט רגל במהלך 5 השנים שקדמו למועד הגשת בקשתו להפטר

 

סייג הנוסף

אם אחד החובות עולה על 400,000 ש"ח יראו באותו חוב עקב גובהו של החוב לכשעצמו  כחוב שגורם לפגיעה כלכלית משמעותית באותו נושה.

המחוקק הוסיף במסגרת מסלול ההפטר בהוצאה לפועל סייג חדש למתן צו הפטר והוא כשמתן הפטר יגרום לפגיעה כלכלית משמעותית בנושה אחד או יותר.

 

הודעות ופרסומים

כמו במסגרת הליכי פשיטת רגל גם במסגרת מסלול הפטר בהוצאה לפועל מצא המחוקק לנכון להפוך את ההליך להליך ציבורי ולאפשר תגובות והתייחסויות לבקשת החייב להפטר.

הודעה על פתיחת תיק במסלול הפטר תתפרסם בתוך  30 ימים ממועד פתיחת התיק ברשומות ובעיתון יומי שם יפורסמו שמו של החייב וכתובתו.

בתוך 10 ימים מיום החלטת רשם ההוצאה לפועל על פתיחת תיק חייב במסלול הפטר ישלחו הודעות לכל נושי החייב כפי שצוינו בבקשתו למתן הפטר ולכל נושה תינתן האפשרות לעיין בבקשת ההפטר שהגיש החייב.

 

התנגדות להפטר

נושה המתנגד לבקשתו של החייב למתן הפטר רשאי להגיש התנגדותו בתוך 3 חודשים מיום החלטת רשם ההוצאה לפועל על פתיחת התיק במסלול הפטר. לרשם ההוצאה לפועל סמכות להאריך את המועד ב- 3 חודשים נוספים בנסיבות שבהן השתכנע כי נמנע מהנושה מלהגיש התנגדות במועד.

ביחס לחייבים שחלה עליהם חובה להגיש דוח שנתי או לחייב שהוא עוסק מורשה רשאי רשם ההוצאה לפועל לבקשת רשות המסים להאריך את המועד להגשת התנגדות לתקופה נוספת שלא תעלה על 9 חודשים תוך שעל חייב שלא הגיש דוח להגישו . אי הגשת דוח עלולה להביא למחיקת בקשת החייב להפטר.

 

דיון בבקשה להפטר

על רשם ההוצאה לפועל לקיים דיון בבקשת החייב להפטר . הודעות על קיומו של הדיון ישלחו לפחות 14 ימים לפני מועד הדיון לכלל נושיו של החייב. במעמד הדיון רשאי רשם ההוצאה לפועל לקבל או לדחות את בקשת החייב להפטר.

מסלול ההפטר בהוצאה לפועל הנו מסלול חדש שככל הנראה נועד להיטיב עם חייבים מסוימים ובעיקר אלו שהסתבכו בחובות בתום לב , הוכרזו כחייבים מוגבלים באמצעים ועשו מאמץ אמיתי ועקבי  לעמוד בתשלום שנקבע להם במהלך תקופת היותם חייבים מוגבלים באמצעים.